Algemene Voorwaarden Camping Alkmaar

Artikel 1: Definities

De ondernemer: Camping Alkmaar.

De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreffende het huren van een plaats voor bepaalde tijd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.

Plaats: een plek voor een tent, een caravanplaats of een camperplaats.

Kampeermiddel: een eigen tent of een huuraccommodatie, caravan en camper e.d.

De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van gebruik van een tent of een camperplaats tegen een van tevoren overeengekomen vergoeding en periode.

Informatie: schriftelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, de tent, de camperplaats en de regels van Camping Alkmaar.

Annulering: schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf.

Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein en de voorzieningen.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te plaatsen.

Artikel 3: Prijs en prijswijzigingen

De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. Indien na vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan, kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelasting).

Artikel 4: Betaling

1. De recreant dient de betaling vooraf in euro’s te voldoen.

2a. Indien langer dan zes weken voor aankomstdatum is geboekt en de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

2b. Indien acht weken of korter voor de aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is de overeenkomst van rechtswege geëindigd, waarbij de recreant overeenkomstig artikel 6 lid 1 een vergoeding verschuldigd is aan de ondernemer.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, verplicht de recreant zich om voor het innemen van de plaats het overeengekomen bedrag volledig te betalen, anders is de ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. Indien de recreant de overeenkomst wenst te verlengen zal de recreant voor ingang van de verlenging de betaling aan de ondernemer voldaan hebben.

5. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie een rentepercentage over het nog openstaande bedrag van 1% per maand in rekening worden gebracht.

Artikel 5: Aankomst en vertrek

1. De recreant is verplicht om aan de ondernemer een geldig legitimatiebewijs ter inzage af te geven van hemzelf, zijn mederecreant en de derde wanneer ernaar gevraagd wordt. De ondernemer heeft het recht een kopie van het legitimatiebewijs te maken en in zijn administratie achter te houden.

2. Bij aankomst op het kampeerterrein, vanaf 14.00 uur op de eerste dag van de overeenkomst, dient de recreant de mederecreant en de derde zich te melden bij de receptie. Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, vóór 11.30 uur op de laatste dag van de overeenkomst, tenzij de recreant, mederecreant of derde de intentie heeft om dezelfde dag weer op het kampeerterrein terug te keren.

3. Indien de aankomst plaatsvindt buiten de openingstijden van de receptie dient de aankomst van te voren gemeld te worden. Graag langskomen op de eerstvolgende dag dat de receptie wel geopend is. 

4. De openingstijden van de receptie worden door de ondernemer vastgesteld en op afdoende wijze aangekondigd.

Artikel 6: Latere komst en voortijdig vertrek

De recreant is de volledige prijs voor de overeenkomst voor de gehele afgesproken periode verschuldigd.

Artikel 7: Annulering

1. Bij annulering 90 dagen of meer voor de ingangsdatum krijgt men 100% van de kosten vergoed exclusief boekingskosten. Bij annulering tot 60 dagen voor de ingangsdatum krijgt men 75% van de kosten vergoed exclusief boekingskosten. Bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum krijgt men 50% van de kosten vergoed exclusief boekingskosten. Bij annulering binnen 30 dagen van de ingangsdatum is 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd aan de ondernemer.

2. De ondernemer adviseert de recreant zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 8: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een tent of plaats is niet toegestaan.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming

De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

– indien de recreant, mederecreant(en) en/of derden de verplichtingen uit de overeenkomst, de huisregels en/of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet.

– indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in de directe omgeving van de camping bederft.

– indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en de tent in strijd met de bestemming van het terrein handelt.

– Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende uitingen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het kampeerterrein.

Indien de ondernemer tussentijds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en tent is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk is verlaten, uiterlijk binnen 4 uur. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen. De recreant heeft in beginsel geen recht op restitutie van betaling vanwege de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10: Ontruiming

Als de overeenkomst is beëindigd, moet de recreant uiterlijk om 11.30 uur ́s ochtends op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.

Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van zeven dagen ingaande op de dag van verzending van de sommatie, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. Eventuele stallingskosten, stortkosten en ontruimingskosten – voor zover redelijk – zijn voor rekening van de recreant.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.

2. Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen, dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om de tent te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

3. Het is niet toegestaan om plastic grondzeil onder de (voor)tent te leggen.
Er is alleen een mat met gaatjes toegestaan (wegens behoud van de grasmat).

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in de levering van de nutsvoorzieningen.

4. De recreant is ten opzichte van de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.

5. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

6. Indien blijkt dat het kampeermiddel niet past op de geboekte plaats, is de ondernemer hiervoor niet aansprakelijk. De ondernemer kan in dat geval een alternatieve plaats aanwijzen. De recreant heeft geen recht op restitutie van de kosten.

Artikel 13: Klachten

1. Een klacht van een recreant wordt altijd schriftelijk bij de ondernemer ingediend. Het indienen van een klacht heeft geen enkele opschortende werking ten aanzien van de betaling door de recreant.

2. De ondernemer zal uw klacht beoordelen en in alle redelijkheid en billijkheid deze behandelen. Mocht de recreant hier niet tevreden mee zijn dan is het Nederlandse recht van toepassing.